Menu
Background

Thư viện

Triển khai demo máy SCD, Vớ y khoa TED tại khoa LNMM

Ngày 25.05.2016, Y tế Hợp Lực Triển khai demo máy SCD, Vớ y khoa TED tại khoa Lồng Ngực Mạch Máu của Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. HCM