Menu
Background

Thư viện

Triển khai demo Máy SCD tại BV Trưng Vương

Ngày 02.06.2015, Y tế Hợp Lực triển khai demo Máy áp lực cơ học SCD, Vớ y khoa Mỹ TED tại Bệnh viện Trưng Vương. Tại buổi demo, nhiều y bác sẽ cũng như điều dưỡng nhiệt tình tham gia trãi nghiệm thực tế để đánh giá và xác nhận hiệu quả của máy mang lại.