Menu
Background

Thư viện

Triển khai demo Máy SCD tại BV Đại Học Y Dược TP. HCM

Ngày 05.07.2015, Y tế Hợp Lực Triển khai demo Máy áp lực cơ học SCD, Vớ y khoa Mỹ TED tại BV Đại Học Y Dược TP. HCM.