Menu
Background

Thư viện

Triển khai demo máy áp lực cơ học SCD tại BV 115

Ngày 11.05.2016, Y tế Hợp Lực Triển khai demo máy áp lực cơ học SCD tại Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện 115 và được nhiều bác sĩ hưởng ứng, tham gia trãi nghiệm thực tế.