Menu
Background

Thư viện

Giới thiệu Máy SCD, Vớ y khoa Mỹ TED tại khoa Ngoại tiêu hoá

Ngày 20.05.2016, Y tế Hợp Lực giới thiệu Máy SCD, Vớ y khoa Mỹ TED tại khoa Ngoại tiêu hoá BV Đại Học Y Dược TP. HCM