Menu
Background

Thư viện

Demo Máy Áp Lực Cơ Học SCD 700 Tại BV Thành Đô

Ngày 03.05.2015 công ty Y tế Hợp Lực triển khai Demo Máy Áp Lực Cơ Học SCD 700 Tại BV Thành Đô và được các Bác sĩ tham gia trãi nghiệm và ủng hộ nhiệt tình.