Menu
Background

Thư viện

Buổi chia sẻ các giải pháp trong Áp lực cơ học tại BV Nguyễn Tri Phương

Ngày 09.11.2014, Y tế Hợp Lực đã có Buổi chia sẻ các giải pháp trong Áp lực cơ học tại BV Nguyễn Tri Phương thông qua các sản phẩm như: Máy áp lực cơ học SCD 700, Vớ y khoa Mỹ TED